Oferta

   Świadczymy kompleksowe usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych. Dziedziny, w których się specjalizujemy:

Doradztwo podatkowe:

 • pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej
 • porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
 • poradnictwo w zakresie formy opodatkowania
 • konsultacje w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności Klienta
 • reprezentacja w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi
 • inne formy doradztwa ustalone indywidualnie z Klientem

Księga przychodów i rozchodów (KpiR):

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • doradztwo w kwestiach podatkowych

Ryczałt ewidencjonowany:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie odrębnych ewidencji VAT
 • prowadzenie wykazu środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • ustalanie należnych zaliczek ws. zryczałtowanego podatku dochodowego
 • doradztwo podatkowe

Obsługa kadrowo – płacowa:

 • sporządzanie list płac
 • niezbędne deklaracje (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
 • rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • prowadzenie kart przychodów pracowników
 • wykonywanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Rozliczenia ZUS:

 • sporządzanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS (uwzględniających także zwolnienia lekarskie i zasiłki chorobowe); korekty deklaracji
 • elektroniczny przekaz deklaracji


Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, poza pomocą w załatwianiu spraw urzędowych i formalności, oferujemy również reprezentację Klientów w Urzędzie Skarbowym, ZUSie, GUSie itp.